Centrum dokumentace evropského kulturního dědictví — Institut dějin a kultury evropské civilizace
Centrum působí v souvislosti s ideou Evropské unie s cílem podpořit postavení České republiky v jejím rámci a s povinností zasazovat se o ochranu a poznání evropského kulturního dědictví.
Předmětem činnosti Centra je:
vytváření dokumentace českého a evropského kulturního dědictví a podílet se na zkoumání a prezentaci zdrojů celoevropské a zároveň i národní identity, evropských kulturních kódů a hodnot.
V prostorách centra bude umístěna veřejně přístupná badatelská knihovna a sbírka dokumentace.
Akce vzdělávací a kulturní povahy; šíření znalostí o historických a kulturních hodnotách Evropy a jmenovitě pak českých zemí; podíl střední Evropy na vytváření celoevropské kulturní identity.

V podzemním podlaží objektu jsou umístěny parkovací plochy a technické zázemí budovy a v ostatních podlažích jsou byty. Vjezd do garáží a vstup pro pěší jsou v 1.podzemním podlaží. Byty a nebytový prostor v 1.nadzemním podlažím jsou vybaveny terasami na stropě garáží, ostatní byty jsou vybaveny balkony v jižní fasádě.
Mezi štítem předmětné budovy a štítem posledního stávajícího domu na pozemku parc. č. 1914 je ponechána mezera šířky 14,1 m (v uliční čáře), která umožňuje budoucí dostavbu a průchod do dvorní části domu na parc. č. 1914. Důvodem vzniku této mezery je skutečnost, že západní hranice sousedního pozemku parc. č. 1914 není v místě štítu budovy na tomto pozemku, ale západním směrem přesahuje půdorys budovy o cca 0,5 m. Vlastnické důvody tedy neumožňují přisadit předmětnou stavbu ke štítu stávajícího domu. Po jednáních s dotčenými orgány byla zvolena jako nejvhodnější varianta většího odstoupení budovy od stávající zástavby. Po vyřešení vlastnictví bude proluka zastavěna.


Současný stav území:
V místě navrhované stavby se dnes nachází veřejnosti nepřístupný soukromý pozemek využívaný zejména jako sklad a parkoviště.
Pozemkem prochází částečně zpevněná a částečně nezpevněná cesta propojující ul. Zúžená s Kutnauerovým náměstím. Tato je však kvůli nevyhovujícímu stavu a výškovému řešení neprůjezdná pro běžná vozidla.
Pozemek je částečně zarostlý náletovou neudržovanou zelení. Několik keřů a stromů je nebezpečných a hrozí způsobením škod na zdraví a na majetku.

Urbanistické řešení stavby:
Navrhovaná stavba navazuje na nedokončenou řadovou zástavbu v ulici Zúžená. Výškové a hmotově budova odpovídá stávající okolní zástavbě.
Historickým urbanistickým záměrem bylo propojit ul. Zúžená s Kutnauerovým náměstím. K tomu však nikdy nedošlo a nyní je ul. Zúžená slepou ulicí. V místě navrhované stavby se dnes nachází veřejnosti nepřístupný soukromý pozemek využívaný zejména jako sklad a parkoviště.
Cílem investora je dostavbou ulice Zúžená vrátit místu alespoň částečně původní smysl. Spolu s výstavbou bytového domu dojde i k vybudování průjezdné komunikace propojující ul. Zúžená s Kutnauerovým náměstím. Před dopravním vyústěním v západní části pozemku je komunikační prostor prostorově stísněný a nevyhovuje dvoupruhovému obousměrnému provozu, proto navrhujeme ul. Zúžená na pozemcích dotčených výstavbou provést pouze jako jednosměrnou a to směrem ze západu na východ (z Kutnauerova náměstí směrem do ul. Zúžená).


Architektonické řešení stavby:
Bytový je situovaný v obytné části města. Navazuje na řadu činžovních domů ze začátku 20. století. Objekt svým uskočeným pátým nadzemním podlažím výškově navazuje na okapní hranu domů v ulici Zúžena. Samotná fasáda je obložena klinkerovým cihelným obkladem o třech různých odstínech a vytváří tak komplexní kompozici, kompozici dávající důraz na vyváženost horizontality a vertikality. Fasáda tak vnáší do veřejného prostoru klidný rytmus. K fasádě obložené keramickými klinkerkami jsou pro dotvoření přírodního dojmu doplněné okenní rámy v odstínu přírodního dubu. Výrazným prvkem na fasádě, který do velké míry dotváří exteriérový výraz objektu, jsou originální designové mříže ve francouzských oknech a na zábradlí v severním traktu budovy. Fasáda objektu je ztvárněna pomocí soudobých materiálů a nese současný architektonický výraz; na druhou stranu jsou materiály a architektonické tvarosloví voleny tak, aby byly se stavbami postavenými v dřívějších dobách v harmonii a rozvíjeli společně mezigenerační dialog.
Objekt bude vertikálně členěn na dvě odlišné části, které svými proporcemi odpovídají stávajícím stavbám v okolí.
Investor hodlá maximální možné výměry pláště budovy pojmout jako zelené konstrukce. Jde zejména o zelené střechy, které optimalizují teplotní režim v podstřešních prostorách. Rovněž však má v úmyslu využít popínavou zeleň na fasádách.
Back to Top