Architektonická studie veřejných prostor a parteru bylo navrženo studiem Legner Görner architekti v roce 2020 pro vytyčení cílů a možonstí území. Při návrhu se vycházelo z představ Invesotra, společnosti Invest 2019 spol. s r.o.
Jde o atraktivní soubor řadových domů a jejich okolí.
Důraz je kladen na kvalitní materiály (část komunikací je porvedena z žulové a čediřové dlažby) a design městského mobiliáře.

Centrem veřejného prostoru je pěší park, jenž našel svůj předobraz v bohatství krajiny Českého ráje. Leitmotivem prostoru se stala řeka Klenice, jejíž pomyslný tok sledujeme během 300 m dlouhé procházky od Starého Židovského hřbitova až k jižnímu konci území. Fotografie označené jako 'Z procházek okolo řeky Klenice' jsou z velké části převzaty z fotoarchivu autorů a vznikaly při procházení místní krajinou. Jen výjimečně je tento soubor doplněn fotografiemi daných míst od jiných autorů.
V rámci studie bylo navrženo také několik výtvarných objektů, což je plně v souladu s vytvořením kvaliltního obytného souboru pro všechny generace.
Tvorba studie parku probíhala zároveň s úpravami urbanistické struktury, dokumentace komunikací a inženýrských sítí, studie rodinných domů a občanské vybavenosti a vytváření podkladů pro dělení území na jednotlivé parcely. Všechny tyto procesy se vzájemně propojovaly, což by mělo vést k lepší kvalitě všech výstupů.
Urbanistické řešení území vychází z územní studie zpracované Hlaváček – architekti s.r.o., Vítězné náměstí 2/557, 160 00 Praha 6, zodpovědný projektant: Prof. Ing. arch. Michal Hlaváček, vyhotovené 05/2016.
Původní zájmové území mělo rozlohu 4,45 ha, z nichž tento projekt zpracovává území o velikosti 4,16 ha. Dále jsou do projektu zahrnuty také pozemky 343/27, 343/28, 343/230, 343/31, 343/31, 343/34, 1358/5, 7178 a 7179 o souhrnné velikosti 1150 m2, které budou investorem vykoupeny od soukromých vlastníků a přidány k vytvoření jednotného charakteru území. Celková rozloha území zpracovávaných území tedy je 42 779 m2. Oproti územní studii bylo provedeno několik tvarových úprav při zachování územních limitů.
„Panta rhei — vše plyne“,
jsou slova antického filosofa Hérakleita.


Parter rezidenčního areálu Za Židovským hřbitovem je moderní městská parková úprava kladoucí důraz na zvýšení druhové variability prostředí, efektivní využití vody pro závlahu a celkové zvýšení kvality městského prostoru. V projektu jsou využity převážně druhy stromů, keřů a květeny Českého Ráje. Cesta parkem je rozčleněna do 13 biolokalit, které se odlišují charakterem vegetace a celkovým zážitkem z pobytu a nebo z průchodu. Při návrhu Parkových úprav Biokoridor řeky Klenice byl kladen zřetel na variabilitu detailů, rytmizaci lineárního prostoru a celkovou gradaci prostoru. Tyto tři principy jsou pospojovány pomocí metafory k řece Klenice.


Vzniká tak poutavý a intenzivní městský prostor pro intenzivní zahradnictví. Jeho živost a dynamika opticky zvětšuje prostor a zhodnocuje ho vysoce funkční městský prostor. Popišme bod po bodu, jak se výše opsané tři principy inspirují řekou Klenice.
Největší část biokoridoru je tvořena  215 metrů dlouhým pásem zeleně mezi dvěma řadami zahrad. Tento pás má povahu přirozené promenády dobře chráněné od hluku z dopravy 32 hlubokými soukromými pozemky, což umocňuje jeho význam z hlediska relaxační funkce. Prostor má sloužit pro mezilidská potkávání a zvětšuje potenciál úsporněji koncipovaných předzahrádek okolo řadových domů. Prostor si přirozeně oblíbí sportovci, pejskaři a děti i mládež. Zejména rodiče dětí potom docení uzavřený charakter biokoridoru, ve kterém není na místě mít obavy z automobilové nehody či obtěžování dítěte cizí osobou. Prostor je koncipovaný esteticky. Aby se zařadil k nejslunnějším vzpomínkám dětí, co zde vyrůstají, sahá místy k ilustrativnímu charakteru výtvarné výzdoby. Jmenovitě jde o figuru vodníka, korouhev kohouta, hrad Kost — to příklady výzdoby určené zejména pro dětské publikum.
Život plyne.

Celá parková kompozice tak drží působí jako jeden celek, ve kterém má každý detail své pevné místo. Inspirace nalezená v řece Klenice vdechuje geometrii prostoru oblé tvary vodních vlnek jako protipól přísné geometrické uměřenosti novostaveb domů.  Vlídná oblost prostoru dennodenně připomíná Hérakleitovo poselství.


Back to Top