MÍSTO:        STATENICE PRAHA – ZÁPAD
ROK:                                                  2021
FÁZE:                                             STUDIE
KLIENT:                                  SOUKROMÝ
ZASTAVĚNÁ PLOCHA:                 105 m2
OBESTAVĚNÝ OBJEM:                650 m3
INVESTIČNÍ NÁKLADY:        5.0 mil. Kč

Autorská zpráva
Dům silně inspirovaný českou krajinou. Na okraji obce Statenice, okres Praha – západ, kousek od Únětic. Typický reliéf místní krajiny, reliéf shrnutého ubrusu se odráží v usazení domu v krajině. Dům přepisuje pozvolné vlnění krajiny do geometrické kompozice trojúhelníkových dílů střechy. Dům, ačkoli střídmý a úsporný, naplno využívá genius loci pozemku, který je dostatečně široký, s přehledem výše než okolní zástavba a umístěný hned pod lesním remízkem vzrostlých smrkových dřevin.
Dům souzní s okolní krajinou. Při pohybu kolem něj a směrem k němu se odkrývá horizont nad ním jako když míjíme skutečný kopec. Ladně, pozvolně, hravě.
Dům je umístěn v horních dvou pětinách pozemku. Půdorysná stopa domu je obdélník s poměrem stran 3 : 1, jež je svojí delší stranou orientovaný podél vrstevnic. Přesněji, půdorysná stopa má tvar lichoběžníku vepsaného do obdélníku o stranách 20 a 7 metrů.
Celková hmota domu je tvarována v minimalistickém tvarosloví. Hmota je usazena po šířce pozemku. Dlouhá prosklená jižní fasáda se otevírá světlu a zároveň tím nabízí výhledy do krajiny. Krom jižní fasády hmota směrem do údolí nakukuje také svým západním štítem. Prvním principem návrhu je jižní fasáda vystavená pohledům z údolí. Druhým principem návrhu je západní štít s typickým tvarem selských stavení, který do údolí nakukuje. Souhrou těchto dvou principů vzniká komplexní prostorové řešení, při kterém je základní ortogonální (pravoúhlá) osnova domu doplněna o šikmé linie.
Minimalistickou eleganci a gradaci směrem do údolí umocňují v návrhu tyto šikmé linie.
— Odříznutí jihozápadního rohu domu (defakto je v půdoryse odříznut jihozápadní roh obdélníku). Západní štít díky tomuto prvku nakukuje do údolí;
— zkosený průběžný vikýř nad jižní fasádou. Umožňuje lepší využití obytných prostor v domě a zároveň přispívá k minimalistickému pojetí objektu;
odříznutí jihovýchodního rohu domu do výšky 1. NP. Odlehčuje hmotu a umocňuje tak její dynamiku, umocňuje její gradaci;
zvyšování střešního hřeben směrem k západu. Umocňuje gradaci domu směrem do údolí, při pohledu z údolí pomáhá objekt pro pozorovatele opticky zvětšit, monumentalizovat.
Půlené mansardové zakončení střechy v jihovýchodním rohu. Dodává východnímu štítu vzhled selské střechy.
Pozednice (linie, kde zeď přechází v krov) je po celém obvodu domu v jedné vodorovné rovině).

K interiéru. Výrazným prvkem interiéru je krov. Interiér bude řešen tak, aby prostorové členění krovu bylo čitelné z několika míst v interiéru, a to včetně jídelny v přízemí, ze které bude na krov vidět skrz galerii.
Venkovní části fasády obložené z lícového zdiva navazují na vnitřní příčky z plných cihel. (Poznámka: Jedná se o tentýž materiál, cihlové lícovky se vyrábí odříznutím z plných pálených cihel, proto lze vše zhotovit z jedné šarže, tudíž v jedné barevnosti). Cihlové části fasády a části interiéru tak vytváří v přízemí domu prostorové kvádry. Ze zdiva je vyroben také krb a komín domu.
Snahou bude rovněž sjednotit materiálové sjednocení dřevěných prvků v exteriéru (fasáda, jižní terasa) s dřevěnými prvky v interiéru (podlahy, podbití krovu) a sjednocení kovových prvků exteriéru (střešní krytina z falcovaného titanzinkového plechu, hliníkové rámy oken) s dřevěnými prvky interiéru (podbité schodiště, lávka, rámy oken). Toto řešení bude dále rozpracováno.
Poznámka: Nahrazení dřevěné části fasády fasádou s kontaktní omítkou je druhá varianta.
Součástí uceleného řešení domu jsou také terénní úpravy okolo domu a na pozemku. Terénní úpravy jsou navrženy tak, aby celková bilance zemin byla nulová, tedy aby zemina odhrabaná pod domem a okolo severní části fasády odpovídala zemině navršené pod jižní částí fasády.
Back to Top