ÚVOD
Projekt Bydlení Mirovice se skládá ze dvou bytových domů v městské zástavbě poblíž centra města. Navržené domy jsme pojmenovali Barbora a Leonard po místních historických postavách z morového sloupu umístěném na náměstí. Projekt je navržen na místě stávající proluky v ulici Karla Čapka, která je určena územním plánem k bytové výstavbě. Záměr je urbanisticky řešen jako vhodné doplnění stávající zástavby výstavbou dvou nízkopodlažních domů, které citlivě reagují na své okolí. Řešený pozemek sousedí z jižní strany s třípodlažní  zástavbou vystavěnou okolo historického náměstí, západní strana navazuje na uliční zástavbu individuálních rodinných domů, na severu se nacházejí pěti patrové panelové domy z 80. let.
CHARAKTERISTIKA OBJEKTŮ
Bytový dům Leonardo má 18 bytových jednotek, dům Barbora 30 bytových jednotek. Převažují menší byty vhodné jako startovací bydlení pro mladé lidi nebo mladé rodiny. Z celkového počtu 48 bytových jednotek je 28 malometrážních bytů o výměře 27 m2, 14 bytových jednotek je střední velikosti o výměře od 30 do 50 m2 a 6 bytových jednotek je větších o výměře okolo 90 m2. Ke každému bytu je vždy vyčleněná část společných prostor k výlučnému užívání jednotky bytu. Jedná se o zahrady, balkóny nebo terasy. K domům je navrženo celkem 32 parkovacích stání. Navržený projekt tak doplňuje stávající bytový fond o výstavbu nových cenově dostupných bytů a umožňuje tak další rozvoj města Mirovice.
SOULAD S ÚZEMNÍM PLÁNEM
Pozemky se nacházejí v zastavěném území obce, v ploše značené D — plochy obytné, smíšené městské. Zastavěnost pozemku domy je 36,5%, územní plán uvádí jako maximální přípustnou zastavitelnost 50 %. Výška hřebene je 11 m nad terénem dle požadavku územního plánu. Projekt je v souladu s územním plánem.
UMÍSTĚNÍ A ORIENTACE
Pozemek je mírně svažující se směrem k jihu s rozdílem výšek 2,7 m. Objekty se nacházejí za sebou směrem od příjezdové komunikace.Vchod do prvního domu Leonard je ze severu a výškově navazuje na navržený přilehlý chodník a komunikaci obce. Jižní strana tohoto domu se zvedá nad terén o terénní převýšení vůči navržené obslužné komunikaci a parkovací ploše. Chodbová dispozice domu je podél osy východ–západ. Bytové jednotky tak mají okna směřující na jih, jihozápad nebo jihovýchod. Objekt je složen zejména z jednotek 1+KK. Na východní straně domu jsou umístěny byty o velikosti 4+KK.

Dům Barbora navazuje na obslužnou komunikaci a parkovací plochu. Vchod do domu je z této severní strany, chodbová dispozice je podél osy sever-jih. Na východní straně domu jsou menší byty a na hraně druhého a třetího podlaží je fasáda domu uskočena, čímž dává prostor ke vzniku přirozených teras pro byty ve 3.NP. Západní část domu obsahuje byty střední velikosti. Jižním směrem domu jsou obsaženy byty o velikosti 4+kk.
Na pozemku se nachází celkem 32 parkovacích stání umístěných ve vnitrobloku mezi oběma domy. Počet 27 je přiřazen k bytovým jednotkám a 5 parkovacích stání je určeno pro návštěvy. Dvě parkovací stání (6,5 % z 32) jsou přizpůsobena pro invalidy.
Součástí návrhu je umístění 5 popelnic 240 l na TKO v montovaných přístřešcích.
Back to Top